Nowy Biskup dla Radomia

NOMINACJA_Turzynski

Ks. Piotr Wojciech Turzyński urodził się 28 września 1964 roku w Radomiu. W 1982 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1988 roku w konkatedrze radomskiej z rąk bp. Edwarda Materskiego i został prezbiterem diecezji sandomiersko-radomskiej. Pracę magisterską poświęconą elementom antropologii filozoficznej ks. Józefa Tischnera obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Po święceniach kapłańskich ks. Piotr Turzyński przez rok posługiwał jako wikariusz w parafii Matki Odkupiciela w Ostrowcu Świętokrzyskim. W roku 1989 rozpoczął studia w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Po uzyskaniu kościelnego licencjatu z teologii i nauk patrystycznych w 1992 roku rozpoczął studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pracę doktorską na temat „Canticum novum w teologii świętego Augustyna. Studium nad Komentarzem do Psalmów” napisał pod kierunkiem o. prof. Gilles Pelland’a i obronił w 1995 roku, uzyskując tytuł doktora teologii.

Po powrocie do Polski został mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu oraz wykładowcą patrologii, wstępu do teologii i teologii duchowości. Przez lata był też odpowiedzialny za seminaryjny teatr klerycki. Od 2006 roku jest wicerektorem radomskiego WSD. Wielokrotnie prowadził dni skupienia i rekolekcje dla alumnów seminariów duchownych w Polsce i za granicą oraz dla kapłanów i sióstr zakonnych, a także misje i rekolekcje parafialne i młodzieżowe w parafiach i szkołach.

Ks. Piotr Turzyński jest m.in. współtwórcą spotkań dla młodzieży Radomia i okolic nazywanych „Kuźnią Młodych”. Organizował Apele Młodych i Diecezjalne Dni Młodzieży w Kałkowie-Godowie oraz w Turnie koło Białobrzegów. Prowadził też wiele ewangelizacyjnych audycji radiowych, m.in. cotygodniową audycję z cyklu „Ucho igielne” w Radiu Plus,  której przedmiotem była wiara poetów. Biskup nominat jest również współzałożycielem stowarzyszenia „Młyńska. Verum, Bonum, Pulchrum”, które bierze udział w przygotowaniu Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

W diecezji radomskiej jest od 4 września 1999 roku dyrektorem Rady ds. Stałej Formacji Kapłanów, a od 11 września 2006 roku dyrektorem Rady ds. Życia Konsekrowanego. Należy do Rady Kapłańskiej diecezji radomskiej. 17 grudnia 2003 roku został mianowany kanonikiem Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. W 2007 roku był odpowiedzialny za przygotowanie koronacji obrazu Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie. W 2008 roku został mianowany przewodniczącym synodalnej Komisji ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji w II Synodzie Diecezji Radomskiej.

Biskup nominat jest autorem ponad 20 artykułów naukowych i ponad 50 artykułów o charakterze popularyzatorskim, promotorem 69 prac magisterskich i 4 dyplomowych. W czerwcu 2014 na podstawie dorobku naukowego i książki pod tytułem „Piękno w teologii św. Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej” oraz kolokwium habilitacyjnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie rozpoczął przewód habilitacyjny, uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego.

17 stycznia 2015 roku Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. hab. Piotra Turzyńskiego, biskupem pomocniczym diecezji radomskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Usula. Będzie on obok bp. Adama Odzimka drugim biskupem pomocniczym tej diecezji, wspomagając pracę biskupa diecezjalnego Henryka Tomasika.