Œroda Popielcowa

Przemyœl, 09.03.2011. Posypywanie popio³em g³ów wiernych podczas porannej mszy œwiêtej w bazylice archikatedralnej w Przemyœlu w Œrodê Popielcow¹, 9 bm. W Koœciele katolickim Popielec rozpoczyna okres czterdziestodniowego Wielkiego Postu bêd¹cego przygotowaniem do Wielkanocy. (dd/kru) PAP/Darek Delmanowicz