Wsparcie remontu

PARAFIA KATEDRALNA REALIZUJE OD 10 LAT PROGRAM REWALORYZACJI BUDYNKU KOŚCIOŁA ORAZ JEGO OTOCZENIA

mazowsze

 

 

herb1herb2herb3eko2

Dla rozwoju Mazowsza   Konserwacja neogotyckiego kościoła katedralnego w Radomiu – rewaloryzacja budynku świątyni oraz ograniczenie kosztów eksploatacji i emisji zanieczyszczeń poprzez wybudowanie nowoczesnego – proekologicznego systemu ogrzewania Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja zabytkowej, neogotyckiej świątyni – Katedry Radomskiej, której stan techniczny, po upływie 100 lat od rozpoczęcia budowy, wymaga pilnej interwencji. Katedra jest wpisana do rejestru zabytków (wpis do rejestru nr 61/A/81 z dnia 06. 06. 1981 roku). Katedra Radomska, usytuowana w samym centrum miasta, jest najbardziej okazałą budowlą sakralną Radomia. Okolica ta jest chętnie odwiedzana przez turystów i wiernych uczestniczących w uroczystościach diecezjalnych (katedra jest główną i największą świątynią Diecezji Radomskiej). Kościół ze względu na swój charakter „Matki wszystkich kościołów diecezji” jest świadkiem wielu ważnych uroczystości kościelnych i patriotycznych. Udzielana jest tu sakra biskupia, święcenia kapłańskie księży z całej diecezji, które to uroczystości gromadzą tysiące wiernych. Katedra Radomska znajduje się naprzeciwko największego, zabytkowego parku miejskiego i w sąsiedztwie wielu zabytkowych kamienic (ok. 40 obiektów wpisanych do rejestru zabytków). Jest to trójnawowa bazylika z transeptem o bogato rozczłonkowanej fasadzie, z dominującą rozetą i trzema portalami. Budowla nawiązuje do gotyku francuskiego, także poprzez zastosowanie systemu przypór i łuków odporowych. Wysokie, 72-metrowe wieże nawiązują swym kształtem do wyższej wieży kościoła Mariackiego w Krakowie. W przypadku obiektów architektonicznych tej rangi istotne jest by stan techniczny budynku nie stwarzał zagrożenia dla odwiedzających oraz by ciekawa architektura budowli była podkreślona i wyeksponowana. W Katedrze Radomskiej bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia w 2008 roku prac remontowych były zauważalne zniszczenia elewacji budynku, które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa wiernych i turystów (osuwające się pilastry i inne elementy piaskowcowe, odpadające cegły klinkierowe, które zdobią elewację). Dokładna ocena stanu technicznego budynku obejmująca inwentaryzację elewacji metodą fotogrametryczną wykazała pilną konieczność przeprowadzenia prac remontowych elewacji świątyni. Stwierdzono także znaczne uszkodzenie poszycia dachu i elementów konstrukcyjnych wież kościoła. Zaplanowano więc prace remontowe a ich wykonanie rozłożono na lata 2008-2013. Właścicielem budynku katedry jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. W celu realizacji przedsięwzięcia zawarto Porozumienie pomiędzy Parafią Katedralną pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny, Diecezją Radomską oraz Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Radomskiej. Projektowane prace obejmowały: · konserwację zniszczonych elementów elewacji budynku katedry; · remont dachu nad pomieszczeniami przyległymi do prezbiterium od strony wschodniej; · wzmocnienie wieży kościelnej; · utworzenie bezpiecznego, technicznego, ciągu komunikacyjnego w obrębie wież Katedry; · wymianę przeszkleń w zniszczonych oknach witrażowych; · wykonanie opaski drenażowej wokół budynku katedry wraz z odprowadzeniem wód opadowych do miejskiej kanalizacji burzowej; · rewaloryzację otoczenia budynku Katedry – wymianę nawierzchni placu wokół kościoła oraz nasadzenia krzewów i drzew; · wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem pompy cieplnej; · wymianę zdeformowanej i zniszczonej posadzki w nawach katedry; · dostosowanie budynku katedry do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Część wymienionych wyżej prac jest w trakcie wykonywania, bowiem realizacja Projektu rozpoczęła się w roku 2007 od przygotowania dokumentacji technicznej, a w roku 2008 rozpoczęły się prace konserwatorskie i są one prowadzone obecnie. Po ukończeniu zaplanowanych prac remontowych poprawi się stan zachowania cennego zabytku, zwiększy się bezpieczeństwo osób odwiedzających świątynię, poprawi się dostępność świątyni dla osób niepełnosprawnych, a zamontowane urządzenia do ogrzewania za pomocą pompy ciepła spowodują rzeczywiste obniżenie kosztów eksploatacji budynku, jak też w istotny sposób przyczynią się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Projekt o nazwie „Konserwacja neogotyckiego kościoła katedralnego w Radomiu – rewaloryzacja budynku świątyni oraz ograniczenie kosztów eksploatacji i emisji zanieczyszczeń poprzez wybudowanie nowoczesnego – proekologicznego systemu ogrzewania”, realizowany przez Parafię Katedralną we współpracy z Diecezją Radomską oraz Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Radomskiej.

Koszt całkowity przedsięwzięcia to 12.082.217,36 zł, a kwota dofinansowania ze środków UE 6.660.000,00 zł. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (wsparcie 6.660.000,00 zł) oraz Gminę Miasta Radomia (wsparcie 1.954.479,26 zł), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe (wsparcie 608.178,98 zł), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wsparcie 458.000,00 zł), Województwo Mazowieckie (wsparcie 84.894,54 zł) oraz osoby prywatne. Ponadto w roku 2007 Parafia otrzymała wsparcie finansowe (40.000,00 zł) ze strony Województwa Mazowieckiego na wykonanie remontu wieżyczki kościelnej – sygnaturki Katedry Radomskiej: poprzez wymianę pokrycia dachowego z blachy miedzianej, naprawę i konserwację konstrukcji drewnianej wieży, wymianę elementów stalowych wzmocnień i ściągów wieży (koszt całości prac 175.093,46 zł), a w 2011 roku ze strony Gminy Miasta Radomia (77.732,00 zł) na remont części dachu przy prezbiterium od strony zachodniej Katedry pod wezwaniem Opieki N.M.P. w Radomiu (koszt całości 104.873,77 zł).

Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele katedralnym p.w. ONMP w Radomiu – kontynuacja – zakup i montaż instalacji systemów wykrywania pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej oraz ochronę otoczenia poprzez monitoring

Przedmiotem projektu było wykonanie we wnętrzu Katedry Radomskiej sygnalizacji alarmowej powiadamiającej o pożarze i włamaniu oraz systemu telewizji dozorowej oraz systemu monitoringu na zewnątrz zabytku, w rejonie parku miejskiego. Projekt dotyczył zabezpieczenia i zachowania zabytkowego neogotyckiego budynku i zabytków ruchomych, stanowiących wyposażenie kościoła, które, podobnie jak Katedra, są również wpisane do rejestru zabytków (wpis do rejestru nr 61/A/81 z dnia 06. 06. 1981 roku). Jest to wzmocnienie działań konserwatorsko-budowlanych podjętych przez proboszcza Katedry, ks. prałata Edwarda Poniewierskiego, zmierzających do kompleksowego odnowienia i zabezpieczenia zabytku. Idea projektu powstała w wyniku analizy pojawiających się problemów z kradzieżami w obiektach sakralnych i wandalizmem osób będących pod wpływem alkoholu. Uznano za konieczne zabezpieczenie odnawianego zabytku przed włamaniem i ryzykiem pożaru.

Radomska Katedra usytuowana jest w centralnej części miasta. Jest to także część miasta chętnie odwiedzana przez turystów i pielgrzymów uczestniczących w uroczystościach diecezjalnych (katedra jest główną i największą świątynią Diecezji Radomskiej). Katedra Radomska, jak już wspomniano, mieści się w centrum miasta na dużym placu, naprzeciwko największego, zabytkowego parku miejskiego i w sąsiedztwie zabytkowych kamienic (ok. 40 obiektów). Park jest miejscem licznych interwencji porządkowych straży miejskiej i policji, zwłaszcza w godzinach nocnych, dlatego też projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasta Radomia. Gmina zapewniła system monitoringu rejonu parku oraz włączenie go do systemu monitoringu wizyjnego miasta natomiast parafia wyraziła zgodę na zamontowanie na wieży urządzeń nadawczo-odbiorczych transmisji bezprzewodowej do obsługi systemu monitoringu i zapewnia system zabezpieczeń wewnątrz kościoła. Trzecim partnerem była Diecezja Radomska sprawując, poprzez konserwatora zabytków, nadzór konserwatorski nad realizacją Projektu. Działania objęły:

1. przygotowanie dokumentacji technicznej;

2. zakup systemów sygnalizacji alarmowych i monitoringu oraz ich instalację.

Projekt o nazwie „Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele katedralnym p.w. ONMP w Radomiu – kontynuacja – zakup i montaż instalacji systemów wykrywania pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej oraz ochronę otoczenia poprzez monitoring”, realizowany przez Parafię Katedralną we współpracy z Gminą Miasta Radomia oraz Diecezją Radomską.

Wartość Projektu to 650.011,22 zł, a kwota dofinansowania ze środków 462.568,80 zł.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.