KSM

www.ksm.radom.pl

Opiekun: ks. Piotr Giemza

HISTORIA KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży było częścią składową Akcji Katolickiej, dlatego też w celu poznania jego historii należy sięgnąć do dziejów tego wielkiego dzieła Kościoła. Akcja Katolicka, pojmowana jako organizacja zrzeszająca ludzi świeckich w celu apostołowania, kształtowała się długo. Zainteresowanie Kościoła kwestią społeczną w II poł. XIX wieku przyczyniło się do jej ścisłego określenia. Po raz pierwszy nazwą Akcja Katolicka posłużył się papież Pius X w motu prioprio z 18 XII 1903 r. a następnie w encyklice „Il fermo proposito” z 11 VI 1905 r. Pius X wyłożył w tejże encyklice podstawy teologiczne i organizacyjne Akcji Katolickiej. Na polecenie Piusa XI zaczęto tworzyć Akcję Katolicką na całym świecie. W Polsce do jej powstania doszło po odzyskaniu niepodległości, w 1918 r. W 1926 r., pod wpływem encykliki „Ubi arcano”, doszłoo do zwołania Katolickiego Zjazdu w Warszawie, który skierował petycję do Episkopatu o zorganizowanie Ligi Katolickiej, na co biskupi odpowiedzieli pozytywnie. W 1928 r. utworzono Komisję Episkopatu do spraw Akcji Katolickiej, jej przewodniczącym był kard. A. Hlond, a pozostałym, jej członkami byli kard. A. Krakowski, kard. A.S. Sapieha, abp. A Szeptycki, i od 1930 r. bp. S. Adamski, który ułożył Statut Akcji Katolickiej. Statut zatwierdzony został 27 XI 1930 r. przez Piusa XI. Był to jedyny, poza Włochami, statut krajowy, za którym stał autorytet papieża. Dnia 24 XI 1930 r. powołano do życia Naczelny Instytut Akcji Katolickiej (NIAK).
Patronem Akcji Katolickiej został św. Wojciech, zaś główna uroczystość doroczna ustanowiona została w święto Chrystusa Króla. Centralnym organem prasowym był ukazujący się od 1931 r. „Ruch Katolicki”. W latach W 934 r. postanowiono ujednolicić stowarzyszenia wchodzące w skład Akcji Katolickiej, na wzór włoski utworzono 4 organizacje zwane kolumnami: Katolicki Związek Mężów (KZM), Katolicki Związek Kobiet (KZK), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej). Główny trzon w obu stowarzyszeniach młodzieżowych stanowili członkowie dotychczasowego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP), utworzonego już w 1919 r. i liczącego w 1934 r. ponad 100 tys. członków.

Dzisiejsze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nawiązuje więc do KSMM, KSMŻ i wcześniejszego SMP. Liczebność obu kolumn młodzieżowych Akcji Katolickiej (KSMM i KSMŻ), stale rosła, Patronem stowarzyszeń młodzieżowych Akcji Katolickiej obrano św. Stanisława Kostkę, a świętem patronalnym pozostała uroczystość Chrystusa Króla. Działalność KSMM i KSMŻ, prowadzona pod hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową”, była bardzo bogata. Można podzielić ją na 4 grupy:
1. Działalność religijna,

2. Działalność kulturalno-oświatowa,

3. Działalność charytatywna,

4. Działalność społeczno-patriotyczna.

Niestety, wybuch II wojny światowej przerwał działalność Akcji Katolickiej w Polsce, ale jej członkowie wychowani w duchu miłości Boga i Ojczyzny nie wahali się w wielu wypadkach oddać własnego życia w jej obronie. Władze komunistyczne po II wojnie światowej zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszanie się. Jedynie KSMM dwóch archidiecezji: poznańskiej i krakowskiej zdołały się zarejestrować. A stało się tak w skutek „niedopatrzenia” władz administracyjnych. Jednak KSMŻ nie udało się wznowić legalnej działalności dlatego też kard. A. Sapieha powołał do istnienia w archidiecezji krakowskiej Żywy Różaniec Dziewcząt (ŻRD) jako ruch nieformalny. Zlikwidowanie KSMM i ŻRD nastąpiło całkowicie przez władze 7 II 1953 r. Mimo rozwiązania spotkania odbywały się potajemnie. I to w sercach członków KSMM i KSMŻ przetrwała idea KSM do czasów, gdy Polska w 1989 r. odzyskała niepodległość. Ks. Karol Wojtyła, związał się już z KSM w swojej pierwszej parafii w Niegowici, gdy w czasie ogólnopolskiej pielgrzymki KSM do Rzymu Jan Paweł II powiedział w czasie specjalnej audiencji udzielonej KSM-owiczom dn. 15 IV 1995 r.: „Pamiętam, że jako młody ksiądz w parafii Niegowii, potem w Krakowie, byłem asystentem kół KSM-u. Wkrótce jednak, w ramach brutalnej walki z Kościołem, KSM został rozwiązany przez władze komunistyczne.(…)” Inicjatorem reaktywowania katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży był ks. Prałat Antoni Sołtysik, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Ojciec Święty Jan Paweł II zaakceptował i z zadowoleniem przyjął decyzję dotyczącą powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma bogatą i piękną tradycję.”KSM obecnie liczy około 20 tys. członków zrzeszonych w około 1000 oddziałów parafialnych. Opiekunem KSM z ramienia Episkopatu Polski jest bp. Henryk Tomasik, asystentem generalnym jest ks. prałat Antoni Sołtysik. Podstawowymi elementami tożsamości Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, są: – Statut, Hymn, Godło.

STATUT

Statut zatwierdzony przez 261 Konferencję Plenarną Episkopatu Polski obradującą w Warszawie w dniach od 29 IV do 1V 1993 r. stanowi zbiór podstawowych praw określających istotę, cele i sposób działania KSM. Opisuje także prawa i obowiązki członków, władze i ich funkcjonowanie a także majątek Stowarzyszenia. Dogłębna znajomość Statutu jest warunkiem poprawności i skuteczności działania. Od zapoznania ze Statutem rozpoczyna się proces zakładania oddziału KSM. Należy zaznaczyć, że Statut zawiera przepisy natury bardziej ogólnej (jak Konstytucja w państwie). Przepisy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności KSM wydaje w postaci regulaminów Krajowa Rada Stowarzyszenia.

HYMN

Hymnem dzisiejszego KSM-u jest pieśń „Hej do apelu stańmy wraz” śpiewana na melodię Roty. Wyraża jeden z celów naszej organizacji, jakim jest budowa „Polski Bogu miłej”, zachęca do pracy i nauki („Ojczyzna wolna wzywa nas do pracy ręką głową”), jednocześnie umieszcza całość naszej doczesnej działalności w perspektywie Bożej („sztandarem naszym będzie Krzyż”), wzywając do apostolstwa katolickiego przez uświęcenie siebie i środowiska. Przedwojenny KSMM miał jeszcze jeden hymn: „My chcemy Boga”, który był hymnem wszystkich organizacji wchodzących w skład Akcji Katolickiej. Śpiewano wówczas „My chcemy Boga” na początku spotkań, zaś „Hej do apelu” na koniec. Hymn śpiewany jest na spotkaniach szczególnie ważnych, zjazdach, uroczystościach, w chwilach szczególnie ważnych. Znajomość hymnu na pamięć powinna być jednym z warunków pełnego członkostwa. Hymn KSM-u. Hej do apelu stańmy wraz Budować Polskę nową! Ojczyzna wolna wzywa nas Do pracy ręką głową Nie wydrze nam jej żaden wróg Tak nam dopomóż Bóg! (bis) Młodzieży Polskę nową twórz Potężną Bogu miłą Gdy z nami Bóg przeciw nam któż On jest najwyższą siłą Zwyciężym znój i stromość dróg Tak nam dopomóż Bóg! (bis) Sztandarem naszym będzie Krzyż Co ojców wiódł do chwały I nas powiedzie także wzwyż Gdzie buja orzeł biały Ojczyźnie spłacim święty dług Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

GODŁO

Godło Stowarzyszenia powstało z połączenia Orła Polskiego i Krzyża. Określa wyraźne opowiedzenie się po stronie Ojczyzny i Kościoła. Barwy Godła. Tłem godła jest kolor żółty symbolizujący Kościół Katolicki. Kolor biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzeża oznacza wewnetrzną więź z Matką Najświętszą, którą Stowarzyszenie obrało sobie za wzór do naśladowania i pomoc w pracy nad sobą. Organizacja jest dla członków KSM-u narzędziem i szkołą realizacji tych treści, które godło symbolizuje, tj. gotowość służby Bogu i Ojczyźnie. Godło powinien posiadać każdy oddział czy koło. Umieszcza się je w wyróżnionym miejscu spotkań. Innymi elementami tożsamości organizacyjnej, są: ” Odznaka – jest to pomniejszony sztandar, odznakę dostaje się po złożeniu przyrzeczenia, ” Sztandar – jest symbolem naszej organizacji, jedności i zasad, ” Hasło i Pozdrowienie Organizacyjne – pozdrowieniem naszej organizacji jest słowo „Gotów!”, W oparciu o to słów zbudowane jest nasze zawołanie: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów?” odzew: „Gotów!” ” Przyrzeczenie – przyrzeczenie brzmi: „Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przyrzeczenie składa się po odbyciu stażu kandydackiego i odpowiednim szkoleniu, przyrzeczenie składamy w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata. ” Legitymacja – legitymacje otrzymuje członek KSM po złożeniu przyrzeczenia. ” Pieczątki – Zarząd Diecezjalny jak i Kierownictwo Oddziału mogą posługiwać się pieczątkami: podłużną i okrągłą. ” Składki Członkowskie – Wysokość składki członkowskiej ustala Kierownictwo Oddziału. Ono też w sporadycznych przypadkach zwolnić od składki. ” Kronika – spełnia podobne zadania, co protokoły, jest jednak bardziej dziełem artystycznym. ” Biblioteczka – powinny znajdować się tam np.: czasopisma, materiały formacyjne, książki. Patronami naszego Stowarzyszenia, są Św. Stanisław Kostka i Bł. Karolina Kózkówna, a świętem patronalnym jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Spotkania KSM-u odbywają się w czwartki o godzinie 19.00.